Din säkerhet

Att känna sig trygg vid våra automater är mycket viktigt för oss. Vi arbetar därför aktivt med att kontinuerligt förbättra säkerheten.

Vi ser allvarligt på all typ av brottslighet vid våra automater. Vi har ett tätt samarbete med polis, med våra leverantörer och med flera internationella säkerhetsorganisationer kring dessa frågor. Vi följer aktivt den teknologiska utvecklingen både nationellt och internationellt och utvärderar löpande olika åtgärder som kan höja säkerheten. Vi satsar även på kameraövervakning. De flesta av våra automater har kameraövervakning idag. Säkerhet är ett kontinuerligt, prioriterat och långsiktigt arbete för oss.

Som konsument ska du alltid vara uppmärksam när du använder ditt kontokort, även i kontantautomaterna.

Några tips:

  • Var uppmärksam på personer som vill hjälpa till vid uttaget/insättningen. Om du inte känner dig säker så kan du alltid avbryta transaktionen.
  • Avbryt uttaget om något verkar misstänkt eller ser fel ut med automaten, exempelvis om något sitter löst.
  • De flesta av våra automater är försedda med en aktiv kamera vilket ger dig en extra trygghet.
  • Om du gör ett uttag utan att du får dina pengar är det viktigt att du så fort som möjligt kontaktar din bank. Är du osäker kan du alltid ringa vår kundtjänst på 010-588 90 90.

Har du frågor eller synpunkter kring säkerhet och trygghet vid våra automater är du välkommen att ringa vår kundtjänst på 010-588 90 90.

 

Personuppgifter på Bankomat

Bankomat AB behandlar personuppgifter vid användande av våra tjänster. Bankomat AB är personuppgiftsansvarig för den data som behandlas och vi följer den nya förordningen GDPR som gäller i alla EU-länder.

Vilken typ av data vi behandlar

Vid vissa automater har vi kameror. Av trygg- och säkerhetsskäl filmar vi i automatens närhet.

Vi bearbetar konto och kortinformation för att möjliggöra våra tjänster såsom uttag och insättning av kontanter i våra automater som erbjuds med hjälp av din kortutgivare. I samband med utförandet av våra tjänster använder vi den information som finns på kontokortet – transaktionsuppgifter.

Vid besök på vår webplats eller vid användande av vår app bearbetar vi data som är tillgängliga från den enhet som används.

För dig som kontaktar vår kundtjänst tar vi emot dina kontaktuppgifter.

Hur vi bearbetar data

Vi bearbetar data:

  • som skapas när du använder någon av våra tjänster, t ex när du surfar på bankomat.se, använder ditt kort i en uttagsautomat, ringer eller skickar e-post till vår kundtjänst,
  • som samlas in genom att våra webbsidor placerar cookies som lagrar information från din webbläsare. Vilken typ av uppgifter vi behandlar beror på vilken/vilka tjänster du använder.

För dig som är hyresvärd och hyr ut lokal till Bankomat hanterar vi de personuppgifter som är nödvändiga för hyresavtalet.

Så här använder vi data

För att vi ska få behandla kund- och transaktionsuppgifter måste behandlingen enligt Dataskyddsförordningen baseras på en legal grund. Det betyder att behandlingen måste göras baserat på någon av följande anledningar:

  • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig
  • för att Bankomat ska uppfylla en rättslig skyldighet
  • du har samtyckt till behandlingen
  • efter en intresseavvägning

Nedan hittar du exempel på ändamål för vilka vi behandlar dina uppgifter och vilken den rättsliga grunden är vid sådan behandling.

För att leverera tjänster
Vi behandlar data för att kunna leverera de tjänster vi har åtagit oss på ett tryggt och säkert sätt. Vi behandlar även data för att hantera klagomål och reklamationer samt för felavhjälpning och hantering av incidenter. Vi kommer även att behandla data för att kunna säkerställa driften av tjänsten. Den rättsliga grunden för behandlingen av data enligt denna punkt är intresseavvägning.

För att utveckla nya tjänster
Vi gör analyser av både kunduppgifter och trafikuppgifter i syfte att förbättra vår verksamhet, våra befintliga tjänster samt för att optimera våra tjänster, för att utveckla nya tjänster, produktportföljer och vårt arbetssätt. Sådan behandling gör vi genom att sammanställa statistik över användandet av såväl tjänster. För att läsa mer om hur vi hanterar cookies se https://bankomat.se/om-cookies/. Vi anonymiserar kund- och trafikuppgifter för ovanstående ändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av kunduppgifter är då ett berättigat intresse.

För att förhindra missbruk av tjänster
Vi analyserar data för att upprätthålla säkerheten i våra tjänster, för att avslöja eller förhindra olaglig användning av tjänsterna eller användning som strider mot våra villkor för tjänsten. Vi analyserar också data för att förhindra missbruk av tjänster och för att förhindra bedrägerier. Behandlingen av transaktionsuppgifter under denna punkt grundar vi på uppfyllande av en rättslig skyldighet.

För att följa lagar
Undantagsvis kan vi behöva behandla personuppgifter för att fullgöra våra lagliga skyldigheter för att bistå myndighet (t.ex. polismyndighet). Den legala grunden för behandlingen är då rättslig skyldighet.

Behandling för marknadsföringsändamål

Vi behandlar inga insamlade uppgifter för marknadsföringsändamål.

Vem vi delar med oss av data till

Kortnätverk och kortutgivare
Vi skickar alltid transaktionsuppgifterna kortutgivaren. Antingen direkt till kortutgivare eller via de internationella kortnätverken. Detta måste vi göra för att tjänsten ska fungera.

Myndigheter
Vi är ibland, baserat på lag eller myndighetsbeslut, skyldiga att lämna ut uppgifter som följer av beslut av myndigheter, t ex av polisen.

Hur länge vi sparar data

Vi kommer inte att behandla personuppgifter längre än vad är nödvändigt. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla tillämplig lagstiftning. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som stipulerar att underlag måste sparas längre tid.

Uppgift Lagringstid – maximal
Transaktionsuppgifter 8 år
Information på bankomat.se 1 år
Kontaktuppgifter (kundtjänst) 2 år
Film – från övervakningskameror               – Enligt kameralagstiftningen

 

Dina rättigheter

Den nya Dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna. Nedan hittar du en genomgång av vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss för att få veta mer om hur vi behandlar dina uppgifter.

Dataskyddsombud och tillsynsmyndighet
Vi har utsett ett dataskyddsombud som arbetar med att säkerställa att vår personuppgiftsbehandling utförs på ett lagligt sätt. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@bankomat.se eller genom att kontakta vår kundtjänst. Datainspektionen är svensk tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

Rätt till registerutdrag
Vi har idag ingen möjlighet att bistå med registerutdrag för transaktionsuppgifter. För information kring dina transaktionsuppgifter behöver du vända dig till din kortutgivare för hjälp med utdrag ur register. Det är bara kortutgivaren som kan koppla transaktionsuppgifterna till dig som individ. Bankomat lämnar av säkerhetsskäl inte ut några utdrag från kameraövervakning till annat än myndigheter och uteslutande på rättsliga grunder.

Rätt till rättelse, Rätt till radering, Rätt till dataportabilitet
För Bankomats kameraövervakning tillämpas inte dessa rättigheter p.g.a. säkerhetsskäl. För rättigheter i relation till transaktionsuppgifter hänvisar vi till din kortutgivare. För tillämpning av dessa rättigheter på övriga personuppgifter hanterade av Bankomat kontaktas Bankomats kundtjänst info@bankomat.se.

Dataskyddsombud

Bankomats dataskyddsombud ser till att behandlingen av din data görs på ett lagligt sätt. Om du vill få kontakt med vårt dataskyddsombud, ber vi dig maila till dpo@bankomat.se.

Våra säkerhetslösningar

Säkerhet är centralt för vår verksamhet. Vi arbetar alltid utifrån väletablerade säkerhetsstandarder och rutiner och vi följer Svenska Bankföreningens normer och riktlinjer för säkerhetsarbete. Genom kontinuerligt samarbete med våra partners, polis och olika säkerhetsorganisationer håller vi oss ständigt uppdaterade om vad som sker i omvärlden kring kontantautomater.

Integritet

Kundernas förtroende är grunden i vår verksamhet. Förtroende bygger på respekt och ansvar. Vi upprätthåller vår skyddsnivå genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Vi tillämpar alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda information från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Sekretess

Våra sekretessbestämmelser är viktiga för att värna om kundernas förtroende för kortföretagen och den bank eller det finansiella institut där de är kunder. I övrigt bygger hanteringen av sekretess på våra behov av att kunna styra, hantera och kontrollera våra risker, samt att kunna tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar.

Certifieringar

Bankomat AB är certifierat enligt PCI-DSS, en standard som är ett krav från samtliga kortutgivande organisationer. En certifiering utgör ett bevis på att vi hanterar vår samlade drift och kortinformation i enlighet med högt ställda säkerhetskrav.